+45 51 51 68 80 kontakt@ronnivistisen.dk

Indre Barn Traumeterapeut

Bliv certificeret Indre Barn Terapeut. En krops- og psykoterapeutisk
traumeuddannelse inden for udviklingstraumer og Indre Barn metoden.

Videnskaben viser, at helt op til 80 procent af de beslutninger, vi træffer i et voksenliv, træffes ud fra erfaringer, som vi har fået igennem de første syv år af vores liv. Som Indre Barn terapeut får du en nøgle til at kunne arbejde med en af tidens mest anerkendte og effektfulde metoder til traumeforløsning og livs-coping.

Erfaringerne fra vores tidlige barndom koder os til, hvordan vi forholder os og håndterer de situationer og kriser, der opstår igennem livet.

Vi danner os allerede tidligt en erfaring om, om vi er velkommen i verden, eller ikke er det, erfaringer i, hvordan vi håndterer dyb sorg, angst, vrede og ikke mindst glæde.

Vores indtryk fra vores barndom skaber den indstilling, vi har til at rumme og håndtere intense følelser. Om vi kan være med særlige følelser, eller om vi ikke kan, og dermed reagerer på en ofte uhensigtsmæssig, destruktiv, eller måske selvdestruktiv måde.

“Et barn elsker ikke sine forældre mindre,
når de bliver gjort forkert af dem,
de lærer at elske sig selv mindre”

Ronni Vistisen

Master-terapeut, underviser og
foredragsholder

Et barndomstraume kan have mange ansigter, vi kan have mange indre børn, som igen kan have rod i flere forskellige følelsesmæssige tilstande. Som traume-terapeuter står vi ofte med komplekse situationer og livsfortællinger for hver klient, vi arbejder med.

Men fælles for alle er, at barndommens traumer strækker sig som traumetråde op igennem hele livet. De påvirker vores evne til at handle i samklang eller imod vores værdier. De påvirker vores måde at være i et parforhold og generelt i alle vores relationer – ikke mindst relationen med selvet.

01 graedende dreng

Det kan udmønte sig i tankemylder eller tvangstanker, uro i kroppen, høj sensitivitet, eller ufølsomhed, følelsesmæssig umodenhed som ukontrollerede følelsesmæssige reaktioner og tilstande, som vredesudbrud, eller langvarig tristhed.
Påvirkningen af disse gamle tilstande kan vise sig igennem en lang række sygdomme bl.a. stress, nedsat immunforsvar, autoimmune sygdomme, misbrug af alkohol og/eller stoffer. Forskningen viser at personer med 6 eller flere af disse kraftige barndomstraumer statistisk kan forvente at leve op til 20 år mindre end den gennemsnitlige levealder (CDC-Kaiser ACE Study).

Du trænes i at genkende og skelne mellem forskellige traumetilstande

Som Indre Barn Traumeterapeut vil du lære at genkende og behandle gamle traumetilstande hos dine klienter. Du vil lære traumernes kropslige udtryk, kropsholdning, og du vil kunne se den sammenhæng, der kan være på spil i traumemønstrene hos klienten.

Indre Barn metoden er udviklet til at forløse de gamle traumer der stadig lever i nervesystemet, de mønstre der stadig påvirker vores nervesystem og som gør os syge.

Det får du på uddannelsen som traumeterapeut

 • Du lærer de konkrete teknikker bag en Indre Barn session
• Visualisering som terapeutisk redskab
• De tre trin for spørgeteknik med det Indre Barn

• Grundlæggende teori indenfor traumetilstande
• Du lærer at genkende de kropslige signaler og sprog for traumer
• Du får indsigt i familie-traumer og traumetråde
• Du lærer dine egne traumetråde at kende
• Du forløser dine egne Indre Barn problematikker
• De fem karakterstrukturer for Indre Barn

Sådan arbejder du som
Indre Barn Traumeterapeut

Afkodning af stemmeleje, kropsholdning, følelsesmønstre og spændingsmønstre

Visualisering og genbesøg af barndommens traume

Indre Barn metoden tager udgangspunkt i en indledende samtale, hvor du som terapeut sporer dig ind på klientens tilstand, og du får indsigt i, hvilke traumemønstre, der er på spil. I samtalen vil terapeuten rette sin opmærksomhed mod klientens stemmeleje, kropsholdning, følelsesmønstre og spændingsmønstre.

Efter samtalen lægger klienten sig på en briks, terapeuten vil som udgangspunkt sidde ved klientens hoved. Terapeuten vil med blide pulserende bevægelser, blide stræk samt guidning af klientens åndedræt stabilisere klientens nervesystem, skabe et sikkert rum, som er en forudsætning når vi skal arbejde med dybdegående terapi.
Herefter vil terapeuten guide klienten ind i en visualisering og genkalde de sansninger, der ligger gemt i kroppen.

Visualisering og genbesøg af barndommens traume

Gennem visualisering bringes klienten tilbage til barndommen og et traumes begyndelse. Visualiseringen kan virke meget virkelig, det kan være overraskende, hvor meget man kan leve sig ind i visualiseringen, hvor mange detaljer der bliver bevidstgjort. Kroppen reagerer og som terapeut skaber du en sikker proces, hvor følelser, som før har været svære at udtrykke, kan få frit løb. Den kropslige og følelsesmæssige oplevelse kan være, at klienten genoplever det, der skete i barndommen. Og det kan være både voldsomt og sorgfuldt.

De tre trin for spørgeteknik

Spørgeteknikken for indre barn metoden har 3 niveauer, tre trin
hvor trin 1 er en forudsætning for at gå videre til trin 2 og guidningen
igennem trin 2 er en forudsætning for at guide videre i trin 3.
De tre trin er konstrueret på en måde der sikrer, at klienten er tryg
og har de nødvendige ressourcer til at arbejde med traumetilstande der er på spil.

Genskabelsen af et selvkærligt forhold til sig selv

Psykodynamikken mellem det sårede indre barn og omsorgsgivere

Fra fastfrosset kontrol til forløsning og taknemmelighed

Genskabelsen af et selvkærligt forhold til
sig selv

Første trin i indre barn modellen handler om at genskabe et godt og selvkærligt forhold til sig selv, der hvor klienten har været mest sårbar. Det kan komme til udtryk som en side af klientens personlighed eller handlinger, som klienten har følt, at det var nødvendigt at tage afstand til i sig selv, for at bevare tilknytningen til den eller de primære omsorgspersoner i barndommen.

At møde sig selv uden skyld eller fordømmelse eller at genfinde den glæde eller begejstring som har være undertrykt, måske i mange år, er i sig selv en livsændrende oplevelse. Bevidstheden om dette møde er i sig selv et vigtigt trin i Indre Barn-behandlingen. Det er her klienten hjælpes til at stå stærkere i sig selv og se på sig selv med mildere og mere selvkærlige øjne.

Psykodynamikken mellem det sårede indre barn og omsorgsgivere

Andet trin handler om forholdet og psykodynamikken imellem vores sårede indre barn og forældre/omsorgspersonerne i barnets liv. Her guides klienten igennem de sansninger, der har skabt traumet. Det giver klienten en oplevelse og erfaring af deres egen rolle i den traumatiske oplevelse, samt en forståelse for hvad der skete, men også en indsigt i hvilke af forældrenes (omsorgspersonernes) indre børn der var på spil.

Terapeuten kan også via trin 2 få adgang til oplevelsen af hvilke traumer der er nedarvet igennem generationer. De barndomstraumer vi oplever i vores liv, kan nemlig vise sig ikke engang at være vores eget, men en traumereaktion der ligger i vores nervesystem og som er nedarvet igennem generationer.

Fra fastfrosset kontrol til forløsning og taknemmelighed

I trin 3 er det terapeutens opgave at guide klienten ind i sansningen af, hvad der kunne have været sket i opvæksten, hvis den traumatiske oplevelse ikke havde fundet sted. Her kan klienten få erfaring ind i den mere spirituelle side af sig selv og opnå en dyb kontakt i forholdet til deres essentielle kvaliteter.

Det er i trin 3 at traumet bliver transformeret fra en kontrollerende fastfrosset tilstand til en berigende og frisættende oplevelse, der kan bruges til at leve et mere selvkærligt liv af en højere kvalitet.

Indre Barn og de fem
karakterstrukturer

 

Indre Barn metoden arbejder overordnet med fem forskellige arketyper, der hver især knytter sig til et særligt stadie i barndommen. Alle fem arketyper har nogle særlige bevægelser og fysiske udtryk, kropslige karaktertræk som kendetegner de forskellige indre børn.
Til hvert stadie knytter der sig også et særligt tema, som er kendetegnende for det udviklingstrin som barnet er på. Her kan du læse mere om de fem forskellige arketyper og deres tema:

”Målet er, at du som et fyrtårn kan lyse
for andre, så de kan finde vej
igennem deres mørke”

Ronni Vistisen

Master-terapeut, underviser og
foredragsholder

En forløsning af dit eget
Indre Barn og indsigt
i dine traumetråde

Vi kan ikke vise vejen, hvis vi ikke er villige til at gå den selv. På Indre barn uddannelsen vil du derfor selv gennemgå alle 3 trin med udgangspunkt i din egen historie. Du vil få en indsigt og gennemarbejdet de traumemønstre og traumetråde, der lever i dig.
Det at arbejde med din egen proces i dit uddannelsesforløb vil styrke dig på alle parametre. Du vil mærke styrke, selvkærlighed, empati og evne til at være omsorgsfuld. Du vil trygt kunne guide dine klienter igennem selv de mest intense oplevelser og reaktioner.

Lær håndværket i at arbejde med traumetilstande
– og forstå de førende teorier indenfor traumebehandling

Indre barn Traumeterapeut uddannelsen er en praktisk uddannelse, det handler om at lære håndværket i at arbejde med traumatiske tilstande. Det forudsætter naturligvis at terapeuten har den tilstrækkelige teoretiske viden.

priscilla du preez aPa843frIzI unsplash 1020

På uddannelsen vil du derfor stifte bekendtskab med nogle af de førende teorier indenfor traume arbejdet. Sådan at du bliver klædt godt på i forståelsen af, hvad et traume er, alt sammen fortolket og afspejlet igennem de erfaringer du får i arbejdet med Indre Barn metoden.
Der lægges stor vægt på at forene teori og praktisk erfaring.

Både de erfaringer der erhverves ved at være terapeut for klienter, men næsten mere vigtigt, de erfaringer, du får igennem indre barn arbejdet med dig selv og din egen historie.

Det er kun når vi selv kender til klientens måde at være i livet på, at vi kan være guide, og terapeuter på deres vej.

”Møder du en med det samme blik
skal du vide han er din ven”

Tove Ditlevsen

Informationer om
kursets indhold

Teori og litteraturliste:

  • Komplekse Traumers psykologi – Anette Holmgren
  • Smertegrænsen – Lars J. Sørensen
  • Sjælens længsler – Lars j. Sørensen
  • Skam – Lars j. Sørensen
  • Polyvagal Theory – af Stephen W. Porges
  • Væk tigeren – Peter A. Levine

Hvor meget teori skal man kunne læse?

Indre barn uddannelsen er en praktisk uddannelse, det er et håndværk at arbejde med traumeterapi, når det er sagt er der en teoretisk del, en grundviden der er vigtig at have forståelse for når man arbejder med traumer.

Den teori vil vi gennemgå som en del af uddannelsen, men jeg anbefaler i litteraturlisten nogle bøger, der vil give dig en bredere forståelse af traumer og traumearbejde generelt.

Kan man leve af at være Indre Barn Terapeut?

Indre Barn Traumeterapi uddannelsen er en ny uddannelse, den kan bruges som komplementerende uddannelse, til en allerede erhvervet uddannelse, som f.eks. psykoterapeut, kropsterapeut eller lignende.
Uddannelsen kan også stå alene, traumeterapi vinder mere og mere frem, og med rette. Det er min klare overbevisning, at der i fremtiden vil være stor efterspørgsel på Indre Barn Traumeterapeuter.

Hvor stammer Indre Barn-teorien fra?

Indre barn metoden er en sammensat metode med grobund i flere forskellige teorier inden for flere forskellige terapeutiske retninger. Her kan nævnes kropsterapien med Alexander Lowen som fader, og som også tager udgangspunkt i karakterstrukturerne, som er blevet videreudviklet af Lisbeth Marcher og Sonja Fich. Selve visualiseringsdelen af metoden henter inspiration fra hypnoterapi samt fra SE (Somatic Experiencing). Teorien om selvets udvikling tager udgangspunkt i Ken Wilburs arbejde med spiral dynamics (udviklingsspiralen).
Tilgangen til mennesket og sygdomme kommer mest fra Lars J. Sørensen og min egen tilgang naturligvis. Min oprindelige inspirationskilde er underviser og tidligere partner i ManuVision Atle Hedvard.

Indre barn metoden er en metode, jeg har udviklet og undervist i siden 2013.

1:1 Sessioner

Som en ekstra bonus indeholder kurset to 1:1 Indre Barn sessioner med Ronni Vistisen (Værdi 4.500,- kr.) Sessionerne planlægges efter behov i samarbejde med Ronni Vistisen.

Hvis man ikke har haft en Indre Barn-session før, anbefales det at tage den ene session inden uddannelsesstart. Hvis man ikke har prøvet Indre Barn-terapi hos Ronni Vistisen før, er man også velkommen til at booke en 1:1 session. Hvis man efterfølgende tilmelder sig uddannelsen, trækkes beløbet fra 1:1 sessionen fra prisen på uddannelsen.

Det er med til at sikre, at du har det egenterapeutiske grundlag for at deltage på uddannelsen og for at understøtte din udvikling igennem kursusforløbet.

Vil der være meget studietid imellem undervisningsgangene?

Der er ca. 1-1,5 måned mellem hvert modul. Imellem hvert modul er der online supervision, som ikke er obligatorisk, men men som det anbefales at deltage i.

Supervisionsdage

Datoer for supervisionsdage kommer senere. De bliver afholdt online.

Skal man til eksamen?

Ja, for at blive certificeret Indre Barn-terapeut er der en obligatorisk praktisk eksamen med en eksaminator.

Man kan dog godt få et bevis for at have deltaget i uddannelsen, hvis man ikke tager eksamen.

Certificering og bevis

Du vil efter eksamen blive certificeret Indre Barn Traumeterapeut. Tager du ikke eksamen, kan du stadig få et bevis på deltagelsen i uddannelsen.

Praktiske informationer

Lokationen

Kurset vil blive afholdt 6×4 dage
(torsdag fra kl.12.00 – Søndag kl. 16.00).

Uddannelsen afholdes i Det Terapeutiske Rum – midt i naturen ved det smukke Ledreborg slot. For dig, der ønsker at gå eller cykle, ligger slottet i 30 min. gåafstand og 10 min. på cykel fra Lejre Station. Til dig, der er i bil, er der gratis parkering foran klinikken.

Hvor store hold er der?

Det er relativt små hold med 12 deltagere på hvert hold.

 

Bruttolønsordning

Hvis du har en aftale med din arbejdsplads om at få uddannelsen via bruttolønsordning, så sender vi gerne en faktura til dem. Så skal du kontakte os via mail på: kontakt@ronnivistisen.dk

Bruttolønsordningen betyder at din arbejdsgiver betaler kurset eller uddannelsen og modregner udgiften i din bruttoløn, hvilket ofte kan spare dig for et stort beløb. Det koster ikke din arbejdsgiver penge, du betaler selv, men af din løn før skat.

Læs mere om ordningen hos SKAT.

 

Mulighed for overnatning?

Man kan overnatte på skolen nætterne mellem kursusdagene, altså ikke før og efter kurset.
Det foregår på to stablede, nye skummadrasser på gulvtæppe i eget rum. Der er dejligt fredeligt i huset.

Dyner og puder låner du, men du skal tage eget sengetøj og håndklæder med.

Der er flere rum, man kan sove i, når først kursisterne er gået hjem. Blot skal der være ryddet, inden vi møder om morgenen.

Der er badeværelse med brus samt service, køleskab og mikroovn til at opvarme evt. medbragt mad. Der er rig mulighed for gåture i slotsparken og skoven.

Pris: 250 kr. for overnatning pr. person.

Kontakt Pernille så snart du ved, om dette er løsningen for dig. Der er max. plads til tre på centret, måske fire hvis I er to, der kender hinanden og kan sove i samme rum.

Andre muligheder:

Vandrehjemmet i Roskilde som er moderne og ligger smukt ved havnen. Der er desuden forskellige Bed&Breakfast muligheder i området, som dog kræver bil, for at komme frem og tilbage til Ledreborg. Lejre ligger på togstrækningen København-Holbæk/Kalundborg.
Det tager ca. 40 min. fra Københavns Hovedbanegård at komme til Lejre. Herfra kan man gå op til skolen på Ledreborg Slot, ca. 20 min. eller forudbestille en taxa:
46 49 27 00 eller 46 48 03 17.

Mange gange kan man løse transportproblemer indbyrdes ved, at en fra holdet vil hente dig ved stationen.

Adresse: Det Terapeutiske Rum, Ledreborg Allé 2F, 4320 Lejre.

Dato, pris og tilmelding

Introduktion til Indre barn metoden

23. maj kl. 12 – 18
24. maj kl. 10 – 18
25. maj kl. 10 – 18
26. maj kl. 10 – 16

De tre trin

20. juni kl. 12 – 18
21. juni kl. 10 – 18
22. juni kl. 10 – 18
23. juni kl. 10 – 16

Traumets forståelse, De fem indre børn, tilknytning og bevægelser

8. august kl. 12 – 18
9. august kl. 10 – 18
10. august kl. 10 – 18
11. august kl. 10 – 16

Traumer i udvikling, kroppen og traumer

12. september kl. 12 – 18
13. september kl. 10 – 18
14. september kl. 10 – 18
15. september kl. 10 – 16

Traumer – bevidsthed og ubevidsthed – traumets potentiale

3. oktober kl. 12 – 18
4. oktober kl. 10 – 18
5. oktober kl. 10 – 18
6. oktober kl. 10 – 16

Afrunding og Eksamen

31. oktober kl. 12 – 18
1. november kl. 10 – 18
2. november kl. 10 – 18
3. november kl. 10 – 16

Pris

Pris: 49.495,-

Hvis du tilmelder dig inden 1. marts, får du early bird-rabat på 5.000,-. Dvs. hele uddannelsen for 44.495,-

Betalingen kan foretages på tre måder:

  • Hele beløbet på en gang
  • Fem rater
  • Ti rater

Hele beløbet

Her kan du vælge at betale hele beløbet, når du tilmelder dig.

49.495,-

Early bird, inden 1. marts:
44.495,-
Spar 5.000,-

 

Fem rater

Du kan vælge at betale 10.199,- i dag, og så efterfølgende betale igen hver 30. dag i de næste fem måneder.

10.199,-

Early bird ved køb inden 1. marts: 9.199,-

(Inkl. administrations-gebyr 1.500,-)

 

Ti rater

Du kan vælge at betale 5.199,50.-
i dag, og så efterfølgende betale igen hver 30. dag i de næste ti måneder.

5.199,50

Early bird -ved køb inden 1. marts: 4.699,50

(Inkl. administrations-gebyr 2.500,-)

Hvis du til vide mere, eller blive klogere på hvorvidt uddannelsen er den rette for dig, er du velkommen til at booke en afklarende samtale, sende en mail til kontakt@ronnivistisen.dk eller ringe til +4551516880.

Ronni Vistisen

Min mission med Indre Barn Traumeterapi, er at øge bevidstheden om hvor voldsom en indvirkning gamle traumer har på vores bevidsthed, vores krop, vores helbred, vores hverdag, vores samfund, kort sagt vores liv generelt. Men også øger bevidstheden for det enorme potentiale det ligger i forløsningen og transformationen af de traumer. Det er for mig ikke bare mit arbejde, men en livsmission som jeg brænder for, og som er i evig udvikling.

Jeg er gift, og far til 2 skønne piger, lever en hverdag som mange andre, og som mange andre kommer jeg fra en familie præget af misbrug, psykiske overgreb, og svigt. Men heldigvis også fra en familie med en masse kærlighed og omsorg.

Når jeg ser tilbage på min barndom i dag, vil jeg sige at jeg har haft en rigtig god barndom, sådan har det bestemt ikke altid været. Jeg bliver glad når jeg tænker tilbage på min barndom. Det er ikke sådan at alle de grimme/ubærlige oplevelser jeg har haft er glemt, men de påvirker mig ikke mere på en negativ måde, jeg har sluttet fred med min fortid og fundet ro i min nutid.

Jeg ser nu hvordan det indre arbejde jeg har lavet, gør at jeg ikke videregiver mine gamle traumemønstre til mine døtre. Det begejstrer mig at se hvordan de vokser og udvikler sig til sunde selvstændige væsner, hvordan deres personlighed træder mere og mere i karakter.

Min indre søgen har bragt mig vidt omkring fra jeg først stødte på kropsterapi hos en munk på Bali, tilbage i 2008, opdagelsen af mine egne traumer og dæmoner da jeg uddannede mig til kropsterapeut, og første gang stiftede bekendtskab med indre barn terapi på ManuVision i 2010. Den periode hvor jeg sammen med 2 partnere startede og udviklede min egen skole, Totum – Skolen for kropsterapi, hvor jeg siden 2013 fungerede som skole- og undervisnings leder, hvor jeg udviklede og underviste Indre Barn metoden, på Totums Masterclass.

Sideløbende har jeg studeret psykoterapi på ID Academy, hvor jeg har erhvervet mig en dybere viden og erfaring, som jeg har brugt til at udvikle Indre Barn metoden yderligere. Jeg har kort sagt gået vejen selv, været ude på det dybeste vand, klatret de højeste bjerge, set døden i øjnene og danset med livet.